Szkoła Podstawowa w Radzewie

Szkoła Podstawowa im. Jana Wójkiewicza w Radzewie ogłasza nabór na stanowisko pracownika obsługi – sprzątaczki.

 1. Warunki zatrudnienia:
  a) forma zatrudnienia – umowa o pracę ,
  b) wymiar zatrudnienia – 1/2 etatu. (praca w godzinach popołudniowych)
 2. c) przewidywane rozpoczęcie pracy 01 września 2021 r.
 3. Wymagania związane ze stanowiskiem
  a) niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki;
 • posiadanie wykształcenia minimum zawodowego,
 • wysoka kultura osobista.
 1. b) dodatkowe:
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 1. Zakres zadań: sprzątanie wyznaczonego terenu szkoły.
  4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV, list motywacyjny;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko sprzątaczki,
 1. Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:
Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową  im. Jana Wójkiewicza w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

………………………………………
Podpis kandydata do pracy

 

 

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową n im. Jana Wójkiewicza w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników/nauczycieli [Przedszkola/Szkoły]

……………………………………………

Podpis kandydata do pracy

.

 

 

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że, administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa im. Jana  Wójkiewicza w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Szkoły, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
Szkoła Podstawowa  im. Jana Wójkiewicza, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Kórnik
e-mail: iod@tmpsc.pl
Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do szkoły na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2021 r. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Szkołę. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji; podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest

warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Szkole.

……………………………………………
Podpis kandydata do pracy

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia  06 sierpnia  r. do godz.14:00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferty pracy: Pracownik obsługi – sprzątaczka” w sekretariacie Szkoły Podstawowej  im. Jana Wójkiewicza w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)

Zakończenia roku szkolnego 2021

Szanowni Państwo, przekazujemy harmonogram zakończenia roku szkolnego 2020-21 SP Radzewo

Zakończenie roku szkolnego dla poszczególnych klas odbędzie się 25.06.2021 r. w godz.:

1) 8:30 – klasy 0-III – front przed nową częścią szkoły
2) 10:00 – boisko szkolne – klasy IV – VI
3) 11:00 – front szkoły – klasy VII – VIII

Spotkania odbędą się w reżimie sanitarnym. Najwyżej może przybyć jeden rodzic.
Autobus i świetlica szkolna pracują tego dnia bez zmian.

Dla tych, którzy chcą zakończyć rok szkolny z Bogiem przekazujemy harmonogram Mszy Św.

Szczęść Boże!
Przesyłam godziny i daty Mszy na zakończenie roku w Bninie
dla klas 8: 23.06 godz. 18.00
dla klas 4: 27.06 jest to też Msza rocznicy Komunii Świętej godz.9,30
dla pozostałych klas 25.06 o godz. 18.00.

Pozdrawiam serdecznie
s. Anna Maria

Z poważaniem
K.Kiełpińska


W dniach 09-13  czerwca  2021.r w Dąbkach odbywały się Mistrzostwa Polski w warcabach 100- polowych.

Czterech uczniów naszej szkoły dzielnie walczyło o jak najwyższą lokatę – Tymoteusz i Aleksander Zawitaj oraz Tymoteusz i Samuel Kątni .
Rozegrano turnieje klasyczne , w grze aktywnej oraz w grze błyskawicznej.
Rywalizacja była bardzo trudna i zacięta. Spotkało się mnóstwo najlepszych warcabistów z całego kraju i rozegrano wiele wyczerpujących rund .
Tymoteusz Zawitaj został Mistrzem Polski w warcabach 100 polowych w grze aktywnej. Pozostali zawodnicy zdobyli: Aleksander Zawitaj  miejsce 6 , Tymoteusz Kątny: miejsce 12 i Samuel Katny: miejsce 5
W grze klasycznej : Tymoteusz  Zawitaj 6 miejsce, Tymoteusz  Kątny 8 miejsce, Aleksander  Zawitaj 10 miejsce , Samuel  Kątny 7 miejsce.
W grze błyskawicznej: Aleksander  Zawitaj 5 miejsce, Tymoteusz  Zawitaj  10 miejsce ,Tymoteusz  Kątny 16 miejsce, a Samuel  Kątny 7 miejsce

Nadmieniamy, że Tymoteusz i Aleksander Zawitaj oraz Tymoteusz Kątny rywalizowali w kategorii do lat 13, a Samuel Kątny w kategorii do lat 16 .

Jesteśmy bardzo dumni z naszych Uczniów . Gratulujemy warcabistom  i ich Rodzicom.

 

W imieniu całej społeczności szkolnej bardzo serdecznie dziękuje Panom, którzy pomogli w złożeniu i rozłożeniu garażu – magazynu. Była to pomoc bezinteresowna,  wykonana w sobotę ,  w swoim prywatnym czasie. Jeszcze raz wielkie DZIĘKUJEMY!!!

Dodatkowe, specjalne  podziękowanie dla p. A. Zielińskiego za przechowanie przyczepy z garażem – magazynem .

Życzenia na Dzień Matki 2021. Śmieszne i poważne [WIERSZYKI, OBRAZKI, ŻYCZENIA SMSOWE I RYMOWANE] - Polskatimes.pl

Życzy cała Radzewska Rodzinka 😉

 

 

Bez nazwy

życzy cała Radzewska Społeczność

 

Serdecznie gratulujemy Samuelowi Kątnemu, uczniowi kl. VIII naszej Szkoły zdobycia tytułu Laureata Konkursu Biologicznego zorganizowanego i przeprowadzonego przez Wojewódzką Komisję Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół podstawowych. Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli Samuela w przygotowaniach. Wielkie Brawa!!!

Drodzy Uczniowie , Szanowni Państwo!!!

Bez uczniów i nauczycieli w szkole jest pusto i cicho – czekamy!!! Brakuje Was wszystkich !!!. Mury szkoły usychają z tęsknoty!!!

                Od poniedziałku 17 maja 2021r. wracamy do szkoły w systemie hybrydowym (dotyczy klas IV-VIII) tzn. część zajęć będzie się odbywała  stacjonarnie, a część zajęć zdalnie. Plan zajęć  został wysłany wszystkim uczniom i rodzicom w wiadomościach przez Librusa oraz znajduje się na stronie internetowej szkoły.

               Rzeczywistości, która była przed pandemią już nie ma, dlatego powrót do szkoły w takim samym systemie niestety już nie jest możliwy. Najważniejsze jest teraz życie i zdrowie, przypomnienie sobie zasad wspólnego bycia, spotkań , wspólnego spędzania czasu, budowanie na nowo relacji.

            Zwracajmy szczególną uwagę na przestrzeganie zasad związanych z zagrożeniem Covid 19. –DDM- (dezynfekcja, dystans, maseczki).

         Prosimy bardzo, aby każdy z radością przekraczał próg szkoły, by przekazywał dobrą energię oraz zarażał uśmiechem.

Czekamy na Was w szkole!!!

 

Następna strona »

Created by TMPSC