Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Uwaga! Ze względu na remont drogi na ulicy Dworzyskowej, w dniach od 9-14 listopada 2022 przystanek autobusu szkolnego zostaje przeniesiony na ulicę Glinkową.

Rozkład jazdy autobusu, obowiązuje od 01-09-2021, aktualny również w roku szkolnym 2022/2023

Poniżej link do rozkładu jazdy:

https://szkolaradzewo.pl/wp-content/uploads/2022/08/rozkład-jazdy-autobusu.jpg

Dowozy szkolne 2021/2022 (link poniżej)

595 rozkład 2021

Aktualne dowozy 2020 / 2021

 


Aktualne dowozy 2019 / 2020

 

 


Nr 25
REGULAMIN PRZEWOZÓW SZKOLNYCH UCZNIÓW REALIZOWANYCH PRZEZ
KÓRNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOBUSOWE „KOMBUS” SP. Z O. O.

Na podstawie: art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, ze zm.) w związku z art. 17 ust. 3 i 3a  4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanowienia ogólne.
1.    Organizatorem przewozu uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie gminy Kórnik jest Gmina Kórnik.
2.    Wykonawcą przewozów jest Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „KOMBUS” Sp. z o. o. z siedzibą w Czołowie, zwane dalej „Przewoźnikiem”.
3.    Uczniowie inni, niż wymienieni w ust. 2 w zakresie przejazdów, o których mowa w ust. 1, korzystają z przewozów regularnych na liniach zwykłych.
4.    Organizator określa trasy przewozów i przystanki autobusowe.
5.    Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem, a dotyczące przewozów regularnych określa odrębny regulamin Przewoźnika.
§ 2. Obowiązki organizatora, opiekuna i rodzica.
1.    Opieką uczniów w czasie przewozu zajmuje się wyznaczona przez Przewoźnika osoba.
2.    Kierowca nie sprawuje opieki nad uczniami.
3.    Opieka obejmuje sprawowanie nadzoru nad powierzonymi uczniami w pojeździe oraz w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu. W zakres opieki nie wchodzi aplikowanie dzieciom leków.
4.    Opiekun powinien przed rozpoczęciem jazdy autobusu zająć miejsce przy drzwiach.
5.    W trakcie dowozów za bezpieczeństwo dzieci oczekujących na przystankach do czasu przyjazdu autobusu odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni (ilekroć w dalszej części regulaminu mowa jest o rodzicu, należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego dziecka).
6.    Po przyjeździe autobusu na przystanek opiekun wysiada z autobusu i wprowadza dzieci do środka, przejmując w ten sposób odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. Jeśli zachodzi taka potrzeba, opiekun pomaga dziecku wsiąść do autobusu lub z niego wysiąść.
7.    Po przyjeździe do szkoły, opiekun przekazuje opiekę nad uczniami nauczycielom dyżurującym w szkole lub wyznaczonym przez dyrektora szkoły innym opiekunom, który przyprowadza dzieci do szkoły.
8.    Nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami, jest obecny w czasie oczekiwania na przewóz, po przybyciu autobusu w miejsce ustalonego przystanku przy szkole. Osoba sprawująca nadzór nad uczniami w czasie przewozu, przejmuje opiekę nad uczniami po ich wejściu do autobusu.
9.    W trakcie odwozów opiekun, przejmując opiekę, przeprowadza kontrolę stanu liczbowego dzieci. Po dojechaniu do kolejnych przystanków opiekun wysiada pierwszy i wyprowadza wysiadających uczniów. Od tego momentu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.
10.    Rodzic dziecka uczącego się w przedszkolu lub szkole podstawowej ma obowiązek odebrać dziecko z przystanku osobiście lub przez upoważnioną pisemnie inną osobę. W przypadku braku osoby odbierającej dziecko z przystanku, opiekun ma prawo zawieźć ucznia do świetlicy szkolnej, a jeśli ta jest nieczynna – na komisariat policji, celem dalszego przekazania ucznia rodzicom lub opiekunom prawnym, na ich koszt. Koszt kursu autobusu do świetlicy lub na komisariat również obciąża rodziców ucznia.
11.    W przypadku awarii autobusu przewożącego dzieci opiekun wraz z kierowcą podejmuje działanie zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
12.    Opiekun ma obowiązek informować dyrektora szkoły o wszelkich zachowaniach uczniów łamiących postanowienia niniejszego regulaminu
§ 3. Obowiązki szkoły.
Szkoła ma obowiązek:
1)    przekazywać Przewoźnikowi, a jeśli jest to w danej sytuacji niemożliwe, przekazywać bezpośrednio kierowcy wszelkie informacje o zmianie godzin dowozu lub odwozu;
2)    zapoznać wszystkich uczniów objętych dowozem i ich rodziców z treścią niniejszego regulaminu oraz potwierdzić ten fakt pisemnym zobowiązaniem, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu;
3)    powiadomić rodzica o przypadkach naruszania niniejszego regulaminu przez ucznia.
§ 4. Obowiązki ucznia.
1.    Uczeń ma obowiązek bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia osoby sprawującej opiekę w czasie przewozu, kierowcy autobusu oraz nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami oczekującymi na przewóz.
2.    Uczeń ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w czasie oczekiwania na przewóz.
3.    Uczeń ma obowiązek wsiadać i wysiadać drzwiami do tego wyznaczonymi, tylko w czasie postoju autobusu i w sposób nieuciążliwy dla innych osób.
4.    Uczniowi nie wolno:
1)    przemieszczać się w pojeździe w czasie jazdy;
2)    otwierać samowolnie okien w czasie podróży;
3)    wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu;
4)    używać w autobusie słów wulgarnych i obraźliwych;
5)    w inny sposób utrudniać jazdę kierowcy lub współpasażerom.
5.    Uczeń ma obowiązek zgłaszać natychmiastowo wszystkie nieprawidłowości związane z dowozem opiekunowi dowozu, wychowawcy klasy, wychowawcy świetlicy, pedagogowi szkolnemu lub dyrektorowi szkoły.
6.    Za łamanie postanowień niniejszego regulaminu uczeń ponosi konsekwencje przewidziane w przepisach wewnątrzszkolnych tak, jak za niestosowne zachowanie na terenie szkoły.
7.    Straty spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem wyposażenia autobusu przez ucznia, ponoszą jego rodzice. Za uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu mogą być pobierane opłaty uwzględniające koszty obowiązujące w chwili powstania szkody.
8.    W przypadku stwierdzenia przez kierowcę lub opiekuna popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez ucznia w trakcie dowozu szkolnego, kierowca i opiekun mają obowiązek przewieźć ucznia na komisariat policji celem zgłoszenia przestępstwa lub wykroczenia.
§ 5. Obowiązki Przewoźnika.
Przewoźnik ma obowiązek:
1)    przestrzegać rozkładów jazdy ustalonych z Organizatorem, w szczególności godzin przyjazdów / odjazdów autobusów;
2)    zabierać uczniów wyłącznie z przystanków:
3)    zabierać opiekunki z terenu bazy przewozowej Przewoźnika;
4)    informować o wszelkich zmianach dotyczących pojazdów i ich kierowców związanych z dowozami szkolnymi;
5)    niezwłocznie informować o awariach i sposobie ich usunięcia oraz o zorganizowaniu dowozu zastępczego, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby.
§ 6. Postanowienia końcowe.
1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:
1)    podczas trwania dowozów – opiekun wraz z kierowcą,
2)    w innym czasie – Przewoźnik.
2.    Zmiany zapisów niniejszego regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.    Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie.
4.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015 r.
Załącznik nr 1 do regulaminu
przewozów szkolnych

.……………………………………………..
(miejscowość , data)

ZOBOWIĄZANIE
Niniejszym akceptuję i zobowiązuję się, a tym samym zobowiązuję syna / córkę* …………………………………………….. …………………………………………, ucznia / uczennicę* klasy …,  dojeżdżającego/-ej* autobusem do szkoły ……………………………………………………………………….  w roku szkolnym …………….. / ……………. do przestrzegania Regulaminu przewozów szkolnych Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „KOMBUS” Sp. z o. o. począwszy od dnia  …………………………………………………… r.

– podpis: Rodzica / Opiekuna prawnego/*:     …………………………………………………………………
– podpis: Ucznia / Uczennicy*:                 …………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

Created by TMPSC