Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie

Szkoła Podstawowa im. Jana Wójkiewicza w Radzewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej naszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-08-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona aktualizowana na bieżąco

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba przy ul. Dworzyskowej 3 62-035 Radzewo

Dojazd

Do siedziby Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie ul. Dworzyskowa 3 62-035 Radzewo, można dojechać autobusami Transportu Miejskiego KOMBUS, linią 595 z miejscowości Kórnik, oraz środkami komunikacji PKS z miejscowości Poznań i Śrem. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 200 metrów.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Kórniku znajduje się na stronie http://www.kombus.pl/#planner

Opis ogólny budynku przy ul. Dworzyskowej 3

Teren, na którym znajduje się budynek szkoły, boisko ze sztuczną trawą, teren zielony, jest w całości ogrodzony.

Budynek składa się z dwóch kondygnacji. Na parterze znajduje się portiernia, gabinet pedagoga/pedagoga specjalnego i psychologa szkolnego, kuchnia, stołówka, sala gimnastyczna, część sal lekcyjnych i świetlica oraz sanitariaty dla uczniów.
Na pierwszym piętrze znajdują się sale lekcyjne, biblioteka, gabinet logopedii,  sekretariat szkoły, księgowość, gabinet dyrektora szkoły, gabinet pielęgniarki, pokój nauczycielski.

Wejście główne do szkoły jest od ulicy Dworzyskowej 3, przy którym znajduje się również wejście przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych wyposażone w pochylnię, drugie wejście do szkoły wyposażone w pochylnię znajduje się od strony boiska szkolnego, wjazd od ul. Wapiennej.
Dziennik Podawczy znajduje się w sekretariacie szkoły na pierwszym piętrze.

Przed wejściem do budynku znajdują się schody. Przy trzech wejściach zastosowano podjazdy do wózków inwalidzkich itp. Plac do zaparkowania samochodów przy szkole nie posiada nawierzchni, na której mogłyby być zastosowane stosowne oznaczenia, jako miejsce parkowania osoby niepełnosprawnej. W budynku szkoły nie ma rozwiązań w postaci wind, platform. Dostępny architektonicznie jest tylko parter budynku.

Do szkoły mają prawo wstępu osoby w psem asystującym.

Placówka nie posiada możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub on-line. Można skorzystać w UM i G w Kórniku Pl. Niepodległości 1.

W budynku nie ma dodatkowych dostosowań typu: pętle indukcyjne, informacje głosowe itp.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela: https://www2.kornik.pl/miasto/Kontakt/

Created by TMPSC