Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

KONKURS
Utrata niepodległości Polski w roku 1795 nie przerwała rozwoju polskiej nauki, stworzyła jednak niekorzystne ku temu warunki. Brak opieki własnego państwa oraz represje ze strony władz zaborczych negatywnie wpływały na ciągłość czy specjalizację poszczególnych dyscyplin naukowych.

Z powodu represji lub braku warsztatów naukowych na ziemiach polskich wielu uczonych działało poza obszarem ojczyzny. Ci, którzy nie wyemigrowali pracowali na prowincji, poza ośrodkami naukowymi, łącząc pracę badawczą z zawodową w zawodzie lekarza, nauczyciela lub urzędnika (była ich większość, ponieważ ocenia się, że w roku 1914 badaniami naukowymi w Polsce zajmowało się ponad 2 tys. osób, w tym tylko 800 uczonych zatrudnionych było w uczelniach).

W tym trudnym czasie nauka – obok literatury, malarstwa i muzyki – stała się czynnikiem umacniającym siły duchowe i materialne narodu. Pomimo braku własnego państwa w 2. połowie XIX w. i na początku XX w. wielu polskich uczonych wniosło istotny wkład do rozwoju światowej nauki lub prowadziło badania na poziomie europejskim. Stanowiło to fundament dla postępu różnych dziedzin u progu odbudowy kraju po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszam do udziału w konkursie na plakat przedstawiający sylwetkę i osiągnięcia polskiego uczonego pracującego w 2. połowie XIX w. / na początku XX w. prowadzącego badania w dziedzinie medycyny, biologii, chemii, fizyki lub geografii.

ZASADY KONKURSU
– konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 5-8
– prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: 5/6 sp oraz 7/8
– uczniowie przygotowują plakat indywidualnie
– technika pracy dowolna, format A1 lub A0
– termin oddawania prac: do 23 listopada 2018 u p. Agnieszki Byczyńskiej
– prace mają być podpisane na odwrocie: imię, nazwisko, klasa
– prace zostaną zaprezentowane w holu Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie
– zwycięzcy w swoich kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy
– wszyscy uczniowie, których prace zostaną zakwalifikowane do konkursu, otrzymają dodatkowe oceny (za aktywność) z przedmiotu

– kryteria oceny plakatów konkursowych:
+ samodzielność wykonania napisów i ilustracji (własnoręcznie, nie wydruki),
+ informacje o osiągnięciach naukowca (niezbędne)
+ ciekawe fakty z życiorysu
+ estetyka pracy
+ przystępność i zakres przedstawionych informacji


Pozdrawiam
Agnieszka Byczyńska

Created by TMPSC