Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Szanowni Mieszkańcy,

👉 W dniu 8 maja br. odbyłem telekonferencję z dyrektorami publicznych jednostek oświaty w sprawie z uruchomienia zajęć opiekuńczo – wychowawczych w publicznych jednostkach tj. żłobku, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innej formie wychowania przedszkolnego. Podczas spotkania ustalono:

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze uruchomione zostaną od dnia 18 maja 2020 r.

Dzieci przyjmowane będą zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia przy założeniu ograniczania dotyczącego liczby dzieci w grupie – do 12 dzieci, oraz uwzględnieniu minimalnej powierzchni na dziecko 4 m2 .

Ustalając kolejności przyjęć do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego stosowane będą przez dyrektorów, następujących kryteria:
➡️Placówka świadczyć będzie opiekę ciągłą dla dziecka w przypadku gdy, przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:
▪️w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
▪️w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
▪️handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
➡️Opieką zmianową może zostać objęte dziecko w przypadku, gdy oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (dot. również rodzica samotnie wychowującego dziecko);
➡️W przypadku większej liczby chętnych dzieci niż liczba miejsc w placówkach mogą być wprowadzone również dodatkowe kryteria: dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym), dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo, dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców.

 Przyprowadzenie dziecka do przedszkola, musi zostać uzgodnione z dyrektorem danego przedszkola, żłobka, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innej formy wychowania przedszkolnego.

👉 W dniu 11 maja (poniedziałek) rodzice otrzymają za pośrednictwem dziennika elektronicznego ankiety deklaracji korzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID-19.

Created by TMPSC